Häiritseekö työmaa arkeasi?

TuTu-tutkimuksessa kartoitetaan asiakkaiden kokemuksia ja tarpeita laajan kunnallistekniikan saneeraushankkeen aikana. Asukaskyselysarjan avulla on selvitetty hankkeen aiheuttamaa haittaa, vaikutuksia liikkumiselle ja turvallisuudelle, sekä tiedottamisen merkitystä hankkeen onnistumiselle. 

Kunnallistekniikan saneeraustyömaiden aiheuttamiin haittoihin on herätty viime vuosina toden teolla. Erityisesti Helsingissä on käyty kiivasta keskustelua katutyömaiden kaupunkilaisille aiheuttamasta häiriöstä. Helsinki onkin jo panostanut vahvasti katutöiden sujuvuuteen ja samaan suuntaan pyritään nyt useissa muissakin kaupungeissa. Saneeraustyömaista koituu pöly ja meluhaitan lisäksi yleensä merkittävää haittaa liikkumiselle. Toisaalta liikennejärjestelyjen siirtäminen ja rakentaminen, sekä asukkaiden kyselyt ja huomautukset aiheuttavat huomattavan määrän lisätyötä, erityisesti suuremmissa saneeraushankkeissa. 

Mutta mitkä ovat ne asiat, jotka jäävät tavallisesti asukkaille epäselviksi? Mitkä seikat todellisuudessa aiheuttavat suurinta häiriötä? Voisiko asukkailla olla ideoita hankkeiden kehittämiseen? Näihin kysymyksiin vastauksia haetaan TuTu - Tulosta ja turvallisuutta maarakennusalan yhteistyöllä -hankkeessa asukaskyselyiden avulla. Kyselytutkimus on käynnissä ja se toteutetaan kolmen kyselyn sarjana Hyvinkään Sonninmäen alueen vesihuoltosaneerauksen yhteydessä. 

Tiedottaminen vähentää koettua haittaa 

Tiedottamisen tiedetään vähentävän koettua haittaa. Meluun ja pölyyn voi asukaskin varautua jo etukäteen esimerkiksi pitämällä ikkunoita kiinni tai viettämällä aikaa poissa asunnolta. Melu ei myöskään tunnu yhtä häiritsevältä, jos sen voimakkuus ja kesto on etukäteen tiedossa. Tämä päti myös tutkitussa kohteessa. Melu ja pöly häiritsi asukkaita, mutta ne ymmärrettiin osaksi rakentamista ja pääosa asukkaista oli pystynyt varautumaan niihin. He, jotka yllättyivät melun voimakkuudesta tai ajankohdasta, kokivat myös melun häiritsevämpänä kuin muut. Kokonaisuudessaan melu- ja pölyhaitalle löytyi ymmärrystä katuhankkeessa, erityisesti kun sitä ilmaantui työaikana. 

Hyvä tiedotus vähentää työtä 

Asukkaiden kyselyt työllistävät hankkeen vetäjiä paljon. Hyvällä tiedottamisella voidaan välttyä isolta osalta ylimääräistä työtä, joka asukaskyselyihin vastaamisen lisäksi on ylimääräisiä käyntejä kiinteistöllä ja korjauksia jo tehtyyn työhön. Pelkästään kaikkien tarvittavien seikkojen selkeä esittäminen ei välttämättä kuitenkaan riitä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että tiedottamisen selkeyden lisäksi myös oikea-aikaisuudella on suuri merkitys. Hankkeet ovat ajallisesti pitkiä, jolloin kaikkea kerrottua eivät asukkaat enää muista siinä vaiheessa, kun työmaa käynnistyy omalla kohdalla. Se puoli vuotta aiemmin postissa tullut lappunenkaan ei välttämättä ole enää tallessa. 

Asukkaat ovat tottuneet käyttämään erilaisia sähköisiä välineitä viestintään. Tekstiviestit, sähköpostit ja nettisivut koetaan nykyään paremmiksi tiedotuskanaviksi kuin perinteiset postissa tulevat tiedotteet. Niiden avulla on myös mahdollista välittää ajantasaista tietoa nopeastikin. Asukkaat toivoivatkin tutkimuksessa parempaa eri tiedotuskanavien hallintaa ja käyttöä. Ajantasaista tietoa kaivattiin erityisesti työmaan edistymisestä ja aikatauluista. 

kuvituskuva


Eniten häiritsee haitta liikkumiselle 

Kuopan kaivaminen keskelle katua aiheuttaa luonnollisesti häiriöitä liikenteelle. Toisin kuin melu tai pöly, liikennehäiriöiden vaikutus yltää kauemmas ja vaikutus alkaa jo paljon ennen kuin kuoppa on ehtinyt oman tontin reunaan. Tien palvelutaso laskee myös päällysteiden puuttuessa rakentamisen aikana. Erityisesti yritykset kärsivät saneeraushankkeen aikana, kun osa asiakkaista jättää tulematta rakentamisen takia ja valitsee helpommin saavutettavan vaihtoehdon. Ei kukaan tietenkään halua ajaa tai kävellä työmaan seassa, mikäli sitä voi välttää. Liikennehaitta aiheuttaa päänvaivaa asukkaillekin. Autolla voi olla hankalaa löytää reittiä omalle tontille ja pyörällä tai kävellen voi joutua käyttämään pitkiä kiertoteitä. 

Liikennejärjestelyjen ongelmia aiheuttava juurisyy koettiin tutkimuksessa olevan niiden ennakoimattomuus. Ajantasaisen tiedon puuttuminen työn etenemisestä vaikeuttaa myös liikkumista. Kun työmaa etenee nopeasti kadulta toiselle, vaihtuvat reitit alueen läpi jatkuvasti. Tämä vaatii erityisesti hyvää opastusta ja kiertoteiden suunnittelua. Pyöräilyn ja jalankulun tarpeet on huomioitava entistä paremmin. Pyöräillessä ja kävellessä kiertoteiden pituus merkitsee enemmän kuin autolla ajaessa, eikä kiertoreiteille mielellään lähdetä, jos ei tiedetä mihin ne päättyvät. 

Oppi hyödynnetään koulutuksissa 

TuTu-hankkeessa järjestetään hankkeen aikana opituista koulutustarpeista pilottikoulutuksia kohdeyrityksille loppuvuoden 2020 aikana. Koulutukset sisältävät muun muassa liikennejärjestelyjen tarkastamista käyttäjän näkökulmasta, tavoitteiden saavuttamista innovatiivisten hankintojen avulla ja moderneja aikataulusuunnittelumenetelmiä. 

 Kirjoittaja Ville Viitanen, TTS Työtehoseura