Alueelliset hankkeet

Rahoitettuihin alueellisiin hankkeisiin erityistavoitteessa 7.1. pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta. (Huom: mukana myös jo päättyneet hankkeet.)

Rahoittaja Hämeen ELY, Etelä-Suomi:

Kanta-Häme

Alkamassa oleva hanke

Digihyöty
https://tieke.fi/digihyoty-hanke-kehittaa-uusia-toimintamalleja/
Hanke tukee pk-yritysten digitalisaatiokehitystä monesta näkökulmasta. Tavoitteena on pk-yritysten digitaalisia tietojärjestelmiä ja niiden käyttöönottoa koskevan osaamisen lisääminen henkilöstöä osallistaen ja osaamisverkostoja hyödyntäen. Digitaalisten järjestelmien käytön sujuvuus parantaa tuottavuutta sekä koko henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia.
 

INTO2

https://www.hyria.fi/projektit/tyoelaman_kehittamishankkeet/into2

Hankkeen tarkoituksena on parantaa organisaatioiden tuottavuutta ja työhyvinvointia tämän hetken työelämän vaatimusten paineessa. Pyrkimyksenä on hankkeeseen osallistuvan työyhteisön, työn johtamisen ja yksilön piirteiden työhyvinvointia edistävien tekijöiden kasvattaminen siten, että tuloksena on mahdollisimman hyvin ja menestyksellisesti toimiva työpaikka, jossa työnilo ja työn imu toteutuvat ja osaaminen vastata työelämän haasteisiin lisääntyy.

 

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Kanta_Häme


Päijät-Häme

Meneillään olevat hankkeet

HENTU - Henkilöstötuottavuuden kehittäminen
http://bit.ly/HENTU_hk
Mitä on henkilöstötuottavuus? Miten sitä voidaan kehittää ja mitata? Vastauksia tarjoaa HENTU-hanke.

ATK- Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke
https://lab.fi/fi/projekti/asiantuntijatyon-tyohyvinvoinnin-ja-tuottavuuden-kehittamishanke
Hankkeessa kehitetään ja pilotoida asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä osallistavia toimintamalleja, joiden avulla tietointensiiviset palveluyritykset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat parantaa tuottavuuttaan ja henkilöstön työhyvinvointia.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/hankkeet_Päijät_Häme

Etelä-Karjala

Meneillään olevat hankkeet

AATOS - ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa
http://www.socom.fi/aatos/
Hanke tuottaa tietoa ja osaamista ikääntyneiden teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntäviin kotihoidon palveluihin ja tätä kautta lisää asiakkaiden ja työntekijöiden autonomiaa. Hankkeessa syntyy palveluprosesseja, tiimi-, esimiestyötä ja johtamista tukevia digitaalisia ratkaisuja ja tietoa kustannusvaikutuksista.

Tuottavasti moninainen
http://bit.ly/TM_hanke
Tuottavasti moninainen -hankkeessa (ESR) henkilöstön työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta parannetaan Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/hankkeet_Etelä_Karjala

Uusimaa

Meneillään olevat hankkeet

Asiakasymmärryksellä digivisio
https://www.omnia.fi/tietoa-omniasta/hankkeet/organisaation-kehittaminen/asiakasymmarryksella-digivisio

Askelmerkit - Ihmisen kokoiset askelmerkit sote-alan pk-yritysten esimiestyössä

https://www.tts.fi/tutkimus_ja_kehitys/hankkeet/tyon_kehittaminen_ja_tuottavuus/askelmerkit

Hanke kehittää innovatiivista ja eettistä tiedolla johtamista ja etsii johtamishaasteisiin käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka soveltuvat sote-alan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja edistävät niiden tuottavuutta ja työhyvinvointia. Hanke tuottaa käytännöllisiä välineitä työsuoritusten johtamiseen lähtökohtina tutkittu johtamistieto ja tieto yritysten operatiivisesta toiminnasta. Kehittäminen perustuu yhteistoiminnallisesti tuotettuun käsitykseen siitä, miten pk-yrityksissä vallitseva arkiymmärrys haastaa tutkitun johtamistiedon, mitä pk-yrityksissä pidetään lähtökohtaisesti pätevänä johtamistietona, minkälaisiin johtamishaasteisiin yritykset ovat valmiita tarttumaan, mitä kehittämään ja minkälaiseen kehittämiseen sitoutumaan.

EntreFox – 55+ Entrepreneurs and working life
https://www.entrefox.fi/
EntreFox-hanke edistää yli 55-vuotiaiden yrittäjyyttä kansallisesti ja hankkeessa toteutettavan kansainvälisen yhteistyön kautta myös kansainvälisesti. Yrittäjien tuottavuutta ja hyvinvointia vahvistetaan elinikäisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen vipuvarsia hyödyntäen.

Hyvinvoiva hoiva - välmående omsorg
https://blogs2.abo.fi/hyvinvoivahoiva/
Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten sote-palveluissa. Hankkeen tavoitteena on edistää palveluhenkilöstön työhyvinvointia ja muutosvalmiuksia ikäihmisten hoitoyksiköiden sote-palveluissa.

 Vahva yrittäjyys – yrittäjien talousosaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke
https://www.yrittajat.fi/helsingin-yrittajat/a/helsingin-yrittajat/vahva-yrittajyys-hanke/osaamispolku-614152

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_UUSIMAA

Kymenlaakso

Meneillään oleva hanke

Voi Hyvin Yritys
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/voi-hyvin-yritys/
Hankkeen tuloksena pienyritysten, johdon sekä esimiesten tietoisuus työhyvinvoinnin merkityksestä työn tekemisessä lisääntyy.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Kymeenlaakso

Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus, Länsi-Suomi:

Keski-Pohjanmaa

Meneillään olevat hankkeet

EVE - Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen
Hankkeen lähtökohtana on tukea alueen työelämää niiden muutostilanteissa ja edistää työpaikkojen säilymistä. Keskeistä on huomion kiinnittäminen mm. henkilöstötuottavuuteen, työelämän laatuun ja hyvinvointiin, uudistumiseen, muutosten läpiviemiseen, työurien pidentämiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen.

Eve rinnakkaishanke
http://bit.ly/EVE-hanke
Eve rinnakkaishankkeella rahoitetaan Eve (Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen)-kehittämishankkeen työvoimapoliittiset toimet. Eve-kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja työyhteisöt, ml. maaseutuyritykset eri toimialoilta.

LYHTY - LYHyiden TYöpoissaolojen ennaltaehkäisy
https://tki.centria.fi/hanke/lyhty-lyhyiden-tyopoissaolojen-ennaltaehkaisy/1856
Hanke luo uuden toimintamallin alueen työhyvinvoinnin palveluiden kehittämiseen ja sitä kautta edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia, työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä työurien pidentymistä.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Etelä-Pohjanmaa

Satakunta

Meneillään oleva hanke

Työpeili
http://www.foorumix.fi/
Työpeili-hankkeessa kehitetään uusi ryhmämuotoinen yrityspalvelu - Työpeili-konsepti. Se suunnataan erityisesti yksinyrittäjille sekä mikro- ja pienyrityksille, jotka nykyisin vähiten hakeutuvat palveluiden pariin. Työpeilin ajatus kiteytettynä on reflektoiva vertaisryhmässä tapahtuva kehitysprosessi, johon kytkeytyy asiantuntijaosuuksia.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Satakunta

Pirkanmaa

Meneillään olevat hankeet

DRAMA – dramaturgian keinot työhyvinvoinnin tukena
https://projects.tuni.fi/drama/

YTY-yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/yty-yhteisollisyydella-ja-osallisuudella-tyohyvinvointia-ja-tuottavuutta-0
Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää sote-alan yritysten toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimitoimintaa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintakäytäntöjä, joiden tavoitteena on osallistaa ja sitouttaa työntekijät oman työn kehittämiseen. 

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Pirkanmaa

Keski-Suomi

Meneillään olevat hankkeet

Invest In Staff - IVS
Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa yritysten kokonaisvaltaista oppimista ja työhyvinvointia ja tukea näin yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvumahdollisuuksia sekä työnantajakuvan kehittymistä.

HYVY - hyvinvoiva yrittäjä ja yritys
https://www.witas.fi/hankkeet/hyvy_747
Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle muodostetaan aito ja konkreettisesti näkyvä yrittäjyyteen kannustava, yrittäjyyttä tukeva ja yrittäjästä välittävä hyvinvointikulttuuri verkostojen kautta.

Robotti tuli töihin 
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/robotti-tuli-toihin/etusivu/
Automatisointi ja robotisointi on jo vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan laajentuessaan ihmisten työhyvinvointiin radikaalilla tavalla. Robotiikan käyttöönotosta aiheutuu vaikutuksia henkilöstön motivaatioon, osaamistarpeisiin, työtapoihin ja työhyvinvointiin.


SOPIEN 2.0 - Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan

https://navitas.fi/sopien20-hanke 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottaman palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien/kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle 
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/yz-sukupolvi/etusivu/
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat siirtyä YZ-sukupolven edellyttämälle yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden tasolle. Yhteisöllisen oppimisen ja johtajuuden kautta parannetaan yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Keski-Suomi

Varsinais-Suomi

Meneillään olevat hankkeet

Hyvä, parempi, tuottava! Työhyvinvoinnin ja kehittyvän työyhteisön voimin parempaan tuottavuuteen 

https://patu.turkuamk.fi/

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia toimintatapoja, joilla edistetään ikääntyvien +55-vuotiaiden työntekijöiden työssäjaksamista ja työurien pidentämistä. Samalla vahvistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatio-kykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa.

TULOS – kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä käynnissä olevat muutokset kuten digitalisaatio, monialaisen yhteistoiminnan kehittyminen ja uudenlaisten asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen, aiheuttavat palveluja tuottaville järjestöille sekä mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille haasteita seurata alan muutosta ja kehitystä. TULOS-hankkeen päätavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta palveluita tuottavissa järjestöissä ja sote-alan yrityksissä.

 

eKollega - Yrittäjien työhyvinvoinnin ja tuottavuuen kehittäminen verkkomentoroinnilla 

http://ekollega.humak.fi/

Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien eKolleja -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yksinyrittäjien työhyvinvointia ja tuottavuutta verkossa toteutettavan vertaismentoroinnin avulla. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan e-vertaismentoroinnin malli yrittäjille.


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Varsinais-Suomi


Rahoittaja Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomi:

Etelä-Savo

CARVE: työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella
http://www.xamk.fi
Tämän hankkeen tavoitteena on edistää työterveyttä kokonaisvaltaisesti sekä yksilö- että organisaatiotasolla ja sitä kautta parantaa työn tuottavuutta kestävästi erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Yksilötasolla ohjaamme työntekijöitä uudenlaiseen työn tuunaamiseen, mikä perustuu omaan henkilökohtaisen vuorokausirytmin optimoimiseen.


Matkailu- ja matkailusidonnaisten palveluyritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen vahvistaminen poikkeustilanteessa
http://www.visitsavonlinna.fi
Hankkeessa annetaan tukea mikro- ja pk-yritysten omistajille ja johdolle sekä autetaan löytämään ratkaisuja, jotka kantavat kriisin yli. Tukea annetaan koulutuksen muodossa niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin henkilökohtaiseen jaksamiseen ja kehittymiseen johtajana. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon ja erityisesti Savonlinnan seudun matkailu- ja matkailusidonnaiset palveluyritykset.

ROIHU – uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/roihu-uutta-yrittajyytta-sukupolvenvaihdoksia-ja-kansainvalisia-yrityksia-etela-savosta/
Hankkeessa tarkoituksena on tukea yrittäjyyttä uravaihtoehtona miettivien henkilöiden sekä potentiaalien alkavien yrittäjien yrittäjyysratkaisun toteutumista. Lisäksi tukea muutaman vuoden yrittäjinä toimineiden tai sukupolvenvaihdosta miettivien henkilöiden yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämistä sekä antaa tukea ideoiden tuotteistamiseen muuttuvia markkinoita varten. Tukea on tarjolla myös maakunnallisten hyvin alkuvaiheen yritysten kv markkinoille suuntautumista - International Start-up Booster-valmennus.

Re-Boot - Uutta kasvua koronan jälkeen (aloitus 11.5.2020)
http://www.keskisavonyrittajanaiset.fi
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisyrittäjyyttä ja parantaa naisyrittäjien kannattavan liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toimialueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Koronakriisin jälkeisen tulevaisuuden jälleenrakennus - taloudellisen toimeentulon ja kukoistuksen varmistaminen - tämän hankkeen mahdollistamalla kehitystoiminnalla on nyt keskeinen osa toimintaamme.

Hankkeemme koostuu

 1. nykytila-analyysistä
 2. yrityskohtaisista kehittämissuunnitelmista
 3. osaamisen kehittämisestä (koulutukset/webinaarit)
 4. vaikuttavuuden arvioinnista.

 

Savonlinna Live! Noustaan koronasta
http://www.elinkeinopalvelut.fi
Yritysten voimavarat eivät riitä toiminnan sopeuttamisen ohella täysipainoiseen tuotekehitystyöhön. Tarvitaan valmentajia, jotka aktivoivat, neuvovat ja valmentavat yrityksiä sekä avustavat tuotteiden saamisessa osaksi Savonlinnan kesän matkailutarjontaa nopealla aikataululla. Hanke tarttuu käsilä olevaan ongelmaan yritysten tilanteen selvittämisellä ja neuvonnalla, koulutuksella, ja tukee innovaatioiden syntymistä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamiseksi matkailusesonkiin ja innovatiivisia tapahtumakonsepteja.

Tukea tuottavuuteen - Sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle
http://www.xamk.fi
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja edistää sosiaali- ja terveysalan yritysten tuottavuutta, palvelumarkkinoiden kehittymistä, toimintaa vahvistavien verkostojen ja konsortioiden syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Etelä-Savossa huomioiden myös mahdollisen sote-uudistuksen synnyttämä uusi markkinatilanne. Koska tulevaisuudessa sosiaalipalveluja tuottavat yritykset ja järjestöt toimivat vahvasti yhteistyössä ja kumppaneina, on hankkeen kohderyhmänä erikokoisten sosiaali- ja terveysalan yritysten lisäksi myös ne järjestötoimijat, jotka toimivat jo nyt sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavina palveluiden tarjoajina yksityisten palveluntuottajien rinnalla.

Uutta virtaa
https://etela-savo.proagria.fi/hankkeet/uutta-virtaa-10401
Omistajanvaihdoksiin valmentamiselle ja yritystoiminnan alkuvaiheen tukemiselle on tällä hetkellä erityisen suuri tarve, sillä maaseudun yrittäjien luopumistukijärjestelmä päättyy vuoden 2018 lopussa. Myös jatkajien löytyminen niin maatiloille kuin muihinkin maaseutuyrityksiin on varsin haasteellista. Yritystoiminnan jatkajilla on usein aukkoja johtajuus- ja talousosaamisessaan omistajanvaihdostilanteessa. Jatkajien ymmärrystä ja tietämystä heille siirtyvän yrityksen toiminnasta tulisikin syventää omistajanvaihdosten onnistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

VahvaKS - yrittäjien talousosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen Keski-Savossa (aloitus 11.5.2020)
http://www.navitas.fi
VahvaKS-hankkeen tavoitteena on turvata elinvoimaa ja työllisyyttä tukemalla yritystoimintaa Keski-Savon alueella. Tavoitteena on varmistaa, että mahdollisimman moni yritys voi jatkaa toimintaansa pandemiasta johtuneesta poikkeustilanteesta huolimatta. Hankkeella minimoidaan yritysten konkurssiriskiä ja turvataan yritysten ja yrittäjien taloudellista tilannetta.


Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Eteä-Savo

Pohjois-Savo

Yhdessä työhyvinvointia – kokeiluilla uusia toimintamalleja (Kuopio ja Siilinjärvi)
Hankkeessa tavoitteena on tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja sekä levittää kokeilluista malleista saatuja tietoja kuntien välillä, kokeiluun osallistuvien sektoreiden välillä, kokeilun ulkopuolelle jäävien sektoreiden hyödyksi sekä kunnista ulospäin. Tavoitteena on myös tuottaa ratkaisumalli, kuinka työhyvinvoinnin uusia toimintamalleja ylläpidetään hankkeen jälkeisenä aikana ja kuinka työhyvinvoinnin hyvien käytänteiden levittämisestä huolehditaan yli palvelualuerajojen sekä myös yli organisaatiorajojen.

Voimaa arkeen II
https://pohjois-savo.mtk.fi/voimaa-arkeen
Hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen yrittäjien elämän – ja muutoksenhallintaa tukemalla. Osa viljelijöistä tarvitsee tukea oman elämänhallintaansa tilanteessa, jossa tuotantoa on laajennettu voimakkaasti ja työn ja perheen yhteensovittaminen on koetuksella. Hanke tukee näin maatalousyrittäjien työssäjaksamista, jotta pohjoissavolaisilla maatalousyrittäjillä säilyy kehittävä ote maataloustuotantoon.

Maa- ja metsätilojen turvallisuuden kehittämishanke
 • Työpaketti 1 muodostuu koulutusohjelmista. Kukin päivän mittainen koulutus koostuu 10–15 hengen pienryhmän käytännönläheisestä koulutuksesta, jossa aihealueen teorian lisäksi tutustutaan turvallisuustekijöiden huomioimiseen käytännönläheisesti.
 • Työpaketti 2 on tiedotus, jossa hankkeen koulutussisällön lisäksi esille tuodaan kehittämiskohteita, kuten suojaimia, turvavarusteita ja turvallisia työskentelymenetelmiä. Hankkeessa tuotetaan mobiiliaplikaatio tai muu vastaava sovellus, jonka avulla tilan perehdyttäminen ja turvallisuuspuutteet huomioidaan ajantasaisesti.
 • Työpaketissa 3 laaditaan suunnitelmat maatalouden kohteille Pelastusopiston työturvallisuuden harjoitusalueella.

Kohti oppivia marjatilaverkostoja http://www.savogrow.fi/kehittamispalvelut/marjaosaamiskeskus/kopsa
Kohti oppivia marjatilaverkostoja (KOPSA) -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon marjantuotantoa parantamalla tilojen osaamista johtamisen ja tuotannon eri osa-alueilla. Hanke tarjoaa viljelijöille mahdollisuuden uuden tiedon ja verkostojen hyödyntämiseen oman tilan kehittämisessä.

Työturvallisuuden harjoitusalueen palvelukonseptin kehittäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen
https://www.ttha.fi/toiminta/tyoturvallisuuden-harjoitusalueen-palvelukonseptin-kehittaminen-ja-digitaalisuuden-hyodyntaminen/
Hankkeella on kaksi päätavoitetta:
 1. Työturvallisuuden harjoitusalueen hyödyntäminen pk-yritysten työturvallisuusosaamisen kehittämiseksi sekä TTHA:n palvelukonseptin laajentaminen palvelemaan erityisesti pk-yrityksiä
 2. Digitaalisuuden antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen TTHA:n kohteilla tapahtuvassa työturvallisuuskoulutuksessa, jotta koulutus olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.

Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon
http://www.yrittajat.fi/hankintahelppi
Hankkeen tavoitteena on hankintayksiköiden (julkisen sektorin eri toimijat) ja pk-yritysten hankintaosaamisen lisääminen sekä yritysten kannustaminen osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä (HEVI)
https://www.pohjois-savonliikunta.fi/hevi-hanke/
Tavoitteena on että hankkeen toimenpiteillä aikaansaadut muutokset jäävät elämään, jolloin organisaatiot päivittävät vuosittain henkilöstöliikunnan vuosisuunnitelmansa ja järjestävät vuosittain yhteisesti johdolle ja työntekijöille teemoitetun työhyvinvoinnin koulutuspäivän.

PK-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen
https://well3.fi/hanke-pk-yrityksien-tyokykyjohtamisen-kehittaminen/
Pk-yritysten työkykyjohtamisen kehittäminen, lopullisena tavoitteena osatyökyvyn ja eläkemenoriskin optimointi. Hankkeessa pyritään löytämään toimiva konsepti rakentaa pienyrityksille yhteinen työkyvyn johtamismalli. Tuloksena konseptisuunnitelma ja erittely pullonkauloista, jotka voivat haitata pk-yritysten halua panostaa työkykyjohtamiseen tai sitoutua yhteiseen konseptiin.

Digikehittämistä tekemiseen! Digitaalisen osaamisen lisääminen palvelujen kehittämiseksi (aloitus 1.1.2020)
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21854
Hankkeen aikana kehitetään uudet toimintamallit sekä johdolle digitalisaation strategiseen johtamiseen, että digikehittäjille uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönottamisen kehittämiseen. Tavoitteena on osata hyödyntää ja soveltaa valtakunnallisia linjauksia ja ratkaisuja omassa organisaatiossa käyttäen apuna palvelumuotoilua ja leania.

Wellness Warkaus
https://www.varkaus.fi/wellness-warkaus
Varkauden kaupunkiin rakenteilla olevalla Terveyskampuksella tulee olemaan laajamittaisia vaikutuksia sekä kaupunkiorganisaation toimintakulttuuriin, että henkilöstön toimenkuviin. Etenkin tukihenkilöstön (työ)prosessien uudistamiseen kohdistuu paineita. Lisäksi lähivuosina on eläköitymässä suurehko määrä kaupungin henkilöstöä. Odotettavissa on myös työurien pidentymisiä. Wellness Warkaus –hankkeella valmistaudutaan tuleviin muutoksiin ennakolta reaktiivisuuden sijaan. Kehittämisen kohteena ovat johtamis-, esimies- ja työyhteisötaidot, asiakasprosessit sekä työhyvinvointi ja työssä jaksaminen.

JärKeä - Järjestötyöhön kestävyyttä
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21877
Päätavoitteena on, että hankkeen aikana mukana olevien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut. Työssä jaksaminen, työurien pidentyminen ja työn tuottavuus ovat lisääntyneet. Tavoitteena on myös se, että järjestöjen luottamusjohdon työnjohdollinen osaaminen on lisääntynyt. Hanke tarjoaa työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen tueksi tietoa, tukea ja välineitä alueella toimivien järjestöjen työntekijöille ja luottamusjohdolle.

Osaaminen ja tietoturvallisuus
Hankkeen lähtökohtana on yritysten koosta ja toimialoista riippumattomat tietoturvatarpeet, joiden ratkaisuja hyödyntämällä yrityksillä on mahdollisuus kehittää tietoturvaosaamistaan ja edistää tietoturvatoimintaa hankkeen jälkeen eteenpäin, yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa.

Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa - Uusi työ, arvot, menetelmät ja johtaminen
http://bit.ly/uusityo_arvot_menetelmat_ja_johtaminen
Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin vaikutuksesta yrityksen toimivuuteen ja tuottavuuteen. Hankkeessa edistetään kehittymisen tavoitteita tukevaa työyhteisökulttuuria sekä autetaan kohdeorganisaatioina olevia itäsuomalaisia ICT-alan yrityksiä kehittämään ennakointivalmiuksia muutoksiin ja edistämään jäsenten sitoutumista vahvistamalla yritysten itsetuntemusta ja työyhteisötaitoja. Tavoitteena on myös kehittää yritysten jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja tuottaa tietoa hyödyistä, joita organisaatiossa voidaan saavuttaa saattamalla sen jäsenet avoimeen dialogiin.

Taitava johtaja - Pätevä liideri
https://etela-savo.proagria.fi/hankkeet/taitava-johtaja-pateva-liideri-10978
Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen tavoitteena on kasvattaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja merkitystä maatila- ja maaseutuyrityksissä. Osaamisen kasvun tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta. Sanotaan, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja johtamalla oikein työntekijöitä, yritys myös menestyy.

Yritys oppii ja menestyy 2 
https://www.yrittajat.fi/savon-yrittajat/a/uutiset/598639-yritys-oppii-ja-menestyy-hanke-saa-jatkoa
Yritys oppii ja menestyy -hankkeen 2 kohderyhmänä ovat pk-yritykset ja näissä yrityksissä sekä yrittäjät että yritysten henkilöstö sekä mahdolliset kiinteästi kohderyhmään kuuluvat muut organisaatiot, joiden läsnäolo YOM 2 -hankkeen toimenpiteissä vahvistaa yhteistyötä hankealueen yrittäjien kanssa. Kohderyhmänä ovat myös eri hanketoimijat ja henkilöt, jotka tuottavat hanketoimilla yrityksille palveluja; tässä hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään hanketoimijoiden välistä yhteistyötä.

Tie menestykseen: Aloittaneesta yrityksestä onnistujaksi -hanke
https://www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi/tie-menestykseen-aloittaneesta-yrityksesta-onnistujaksi
Hankkeen tavoitteena on alle kolme vuotta toimineiden, erityisesti uusyrityskeskuskeskusten ja maakunnallisen palveluverkoston avulla perustettujen yritysten järjestelmällinen kartoittaminen, kehittäminen ja palveluohjaus sekä kasvupotentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen. Hankkeessa kartoitetaan noin 1500 maakunnallisen palveluverkoston kautta kolmen viime vuoden aikana perustetun yrityksen nykytilanne, tehdään analyysi 500 yritykselle ja seulotaan järjestelmällisen jatkokehityksen piiriin 100 yritystä. Tavoitteena on luoda kasvua Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon alueen pienyrityksiin.

Yhteisen hyvän alusta
http://www.sociala.fi/yhteisenhyvanalusta/
Yhteisen hyvän alusta -hankkeen tavoitteena on
 1. tarjota Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta
 2. kehittää yhdessä järjestöjen kanssa asiakasarvoa lisäävä ja palvelujen laatua sekä tuottavuutta vahvistava alustapalvelu
 3. rakentaa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.

Maakuntarajat ylittävä ProAgria Itä-Suomi
Hankkeen päätavoitteena on tukea vuoden 2020 alusta toimintansa aloittavan ProAgria Itä-Suomen organisaatiorakenteen luomista ja yhtenäisen johtamisen kulttuurin, johtamisjärjestelmän ja käytänteiden kehittymistä. Muutosta ohjaavana tavoitteena on luoda tuottavuuden kasvua ja henkilöstön hyvinvointia, jotka rakentuvat paremmasta asiakkaalle tuotetusta hyödystä ja organisaation ketteryyden kasvusta.

Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa 
https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/projekti-ja-hanketoiminta/projektit-ja-hankkeet?id=1242
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hitsaavien yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä uutta teknologiaa ja hallita teknologiamuutosta lisäämällä osaamista ja luomalla uusia toimintamalleja. Hankkeessa toteutetaan tietopajoja, missä kuullaan ja keskustellaan hankkeen teemoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

PK-yritysten sparrausnyrkki
https://www.kuopiochamber.fi/fi/palvelut/sparrausnyrkki
Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Savon alueen pk-yritysten toimintakykyä kriisiajan asiantuntijaverkoston avulla. Hankkeessa rakennetaan nopealla aikataululla ”sparrausnyrkki”, asiantuntijaverkosto, joka jalkautetaan neuvomaan yrityksiä heidän liiketoiminnallisissa haasteissaan sparraustapaamisissa.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi

Sleep Well - Work Well (Uni, Aivot ja Työ)
http://sleepandwork.karelia.fi/
Tässä hankkeessa luodaan keinoja, joilla erityisesti työnantajat pystyisivät ennaltahekäisevästi puuttumaan henkilöstön uniongelmiin ja parantamaan unihäiriöisen työntekijän hyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeen valmistelussa on havaittu, että työntekijälle ja esimiehille ei ole ole saatavilla ennakoivaa ja uusia teknologioita hyödyntäviä konkreettisia, ennaltaehkäiseviä ja organisaatiota tukevia ratkaisuja uniongelmiin ja sitä kautta henkilöstön hyvinvointiin.

JATKIS-hanke
https://www.yrittajat.fi/pohjois-karjalan-yrittajat/jatkis-omistajanvaihdoshanke
Hankkeen tavoitteena on lisätä omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista, mutta myös omistajanvaihdoksien määrää maakunnassa. Hankkeen avulla etsitään jatkajia yrityksiin.

Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan - SOPULI
https://www.metsakeskus.fi/sopuli
Hanke lisää maaseutuyritysten liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta tavoitteellista yhteistyötä. Hanke innostaa ja saa syntymään maaseudun infraan liittyviä hankkeita.

Osaava lomittaja
https://www.nurmes.fi/osaava-lomittaja-hanke?inheritRedirect=true
Riittävän osaavan työvoimaresurssin ylläpitämisellä parannetaan maatalousyritysten toimintaedellytyksiä. Maatalouslomittajien osaamisen kehittäminen digitalisaation mukanaan tuomien muutosten mukaisiksi parantaa maatalouden kilpailukykyä ja lisää lomittajien työllistymismahdollisuuksia maatilojen tarpeiden mukaisiksi. Osaamisen kehittämisellä taataan paremmat työllistymismahdollisuudet, jolloin työntekijälle, jolla on alentunut työkyky, voidaan tarjota vaihtoehtoista työtä.

TYKEs - työkuntoa Keski-Karjalaan
http://www.pkkansanterveys.fi/toiminta/tykes-tyokuntoa-keski-karjalaan/
Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi. Kokeilevan kehittämishankkeen päämääränä on kehittää työterveyshuollon sekä vapaa-aikasektorin kuntatasoista yhteistyötä, jossa pilottikokeiluilla haetaan näyttöä elintapaneuvonnan toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

GoGlobal - kasva kansainväliseksi
https://www.businessjoensuu.fi/goglobal/
Hankkeen päätavoitteena on uusien kansainvälisten menestysyritysten synnyttäminen tai jo kansainvälistymisen polulla olevien yritysten kehittäminen Pohjois-Karjalassa.

Buustia kasvuun - osaamista yrityksiin
https://www.pikes.fi/kaynnissa-olevat-projektit
Hankkeen tavoitteena onkin sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Lisäksi tavoitteena on yritysneuvontapalvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen ja muutos kasvua tukeviin palveluihin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Digiosaamisella kasvua - Digi
Grow Projektin tavoitteena on Joensuun seudun yritysten digitaalisen kasvun mahdollistaminen yritysten digiosaamista ja -ymmärrystä kehittämällä. Näin mahdollistetaan Joensuun seudun mikro- ja pk -yrityksille paremmat edellytykset hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassaan tuottavuuden lisäämiseksi.

Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa - Uusi työ, arvot, menetelmät ja johtaminen
http://bit.ly/uusi_tyo
Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin vaikutuksesta yrityksen toimivuuteen ja tuottavuuteen. Hankkeessa edistetään kehittymisen tavoitteita tukevaa työyhteisökulttuuria sekä autetaan kohdeorganisaatioina olevia itäsuomalaisia ICT-alan yrityksiä kehittämään ennakointivalmiuksia muutoksiin ja edistämään jäsenten sitoutumista vahvistamalla yritysten itsetuntemusta ja työyhteisötaitoja. Tavoitteena on myös kehittää yritysten jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja tuottaa tietoa hyödyistä, joita organisaatiossa voidaan saavuttaa saattamalla sen jäsenet avoimeen dialogiin.

Yhteisen hyvän alusta
http://www.sociala.fi/yhteisenhyvanalusta/
Hankkeessa kehitetään järjestötaustaisten palveluntuottajien yhteinen toimintamalli, jonka käyttöönottoa ja johon sitoutumista tuetaan digitaalisella alustalla, muutostuella ja koulutuksella. Parhaimmillaan tästä kokonaisuudesta syntyy järjestöjen yhteinen palvelualusta ja ekosysteemi, jotka parantavat palvelutuottajien valmiuksia ja sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksessa ja näkyvät palvelujen tuottavuudessa, tuloksellisuudessa, vaikuttavuudessa ja laadussa. Vahvistamalla järjestötaustaista palvelutuotantoa, edistetään myös alue- ja paikallistaloutta.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_PKarjala_Kainuu_Lappi

Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Suomi:

Kainuu

Kainuun Digitie - Aktiivisesti ajassa ja kehityksessä
https://kainuunetu.fi/kainuundigitie
Hankkeessa nostetaan kainuulaisten yritysten ja niiden henkilöstön digitaalisen osaamisen tasoa ja kehitetään sitä kautta konkreettisesti yritysten liiketoimintaa, johtamista ja henkilöstökäytäntöjä. Samalla kehitetään yritysten tuottavuutta toimintatapoja ja -menetelmiä uudistamalla. - Tiedosta - työhyvinvointia ja tuottavuutta Hankkeen päämääränä on hyvinvoivat työntekijät, hyvä työelämän laatu sekä tuottavuuden kasvu.

Hankkeen tavoitteena on
 1. Vahvistaa työhyvinvoinnin tiedolla johtamista ja varmistaa tarvittavat toiminnan muutokset (tieto toiminnaksi) - työntekijöiden ja organisaation sopeutumiskyky erilaisiin muutostilanteisiin paranee
 2. Uudistaa työhyvinvointijohtamista osana strategista johtamista
 3. Omaksua tuottavuuden tarkastelu osaksi johtamista ja toimintaa - johdon ja henkilöstön osaamisen lisääminen

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 
https://maaseutuyrittajat.diak.fi/
Hankkeen tavoitteena on maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yritystoiminnan kehittäminen.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Kainuu

Lappi

Meneillään olevat hankkeet

Hyvinvointia arktiseen liikenteeseen (HALI) 
https://www.ulapland.fi/news/Uusia-keinoja-kehittaa-kuljetusalan-tyohyvinvointia/ui4m1i13/f6bc39ac-e647-45b1-a814-b6ec5faf1b41
Hyvinvointia arktiseen liikenteeseen (HALI) -hankkeen tavoitteena on tukea kuljetusalan työhyvinvointia vaikuttamalla yksilötasolla myönteisesti
 1. ammattikuljettajien itsensä johtamisen taitoihin ja työn kuormittavuuteen sekä organisaatiotasolla
 2. joustavaan työkulttuuriin.

Tavoitteiden asettamisen taustalla vaikuttavat haasteet on todettu alan tutkimus- ja ammattikirjallisuudessa sekä hanketta edeltäneessä EAKR/TEKES-rahoitteisessa Liike Tauko –hankkeessa.

Digiajan työhyvinvointi
https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Koulutus--ja-kehittamispalvelut/Organisaatioiden-kehittaminen/Digiajan-tyohyvinvoinnin-kehittaminen
Digiajan työhyvinvointi -hankkeen tavoitteena on
 1. Tuottaa mukana oleviin organisaatioihin, ja laajemmin Lapin alueelle, tietoa ja asiantuntijuutta digiajan työhyvinvoinnista, toimintamalleista ja työkaluista.
 2. Kehittää organisaatio- ja työyhteisökohtaisia työhyvinvoinnin toimintamalleja, jotka yhteen sovittavat työhyvinvoinnin toimivia käytäntöjä ja uusia digiajan työhyvinvoinnin välineitä.
 3. Tarjota kehittämistyön tuloksena organisaatioille voimavaroja ja keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen nyt ja tulevaisuudessa.
NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla
https://www.redu.fi/hankesivut/NOSTEtta/Etusivu
Hankkeen päätavoitteena on auttaa lappilaisia matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä jäsentämään työantajakuvaansa, näkemään sen yhteys työhyvinvointiin ja merkitys kilpailukyvylle sekä kehittämään sitä yhdessä henkilöstön kanssa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti osana liiketoimintaansa.

Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus 
https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Lapin-AMKin-hankkeet?RepoProject=421645
Hankkeen tavoitteena on selvittää ja määritellä mitä käsitteet työntekijäymmärrys ja positiivinen työntekijäkokemus tarkoittavat Lapin matkailuelinkeinon näkökulmasta ja tuottaa tietoa siitä, millaisia ovat positiiviset työntekijäkokemukset matkailualan töissä.

Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen
Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työn organisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

Uutta työotetta kehittämässä kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa - KOHDATAAN 
https://www.oulunhiippakunta.fi/kohdataan-uutta-tyootetta-kehittamassa-kahdeksassa-pohjoissuomalaisessa-seurakunnassa-2019-2021/
Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä seurakuntien työntekijöiden ja johdon osaamista osuvan ja vaikuttavan toiminnan rakentamiseen seurakuntalaisten tarpeista käsin. Uudistumisen edellytyksiä luodaan vahvistamalla esimiesten johtamisosaamista ja valmentamalla heitä osallistavaan ja hyvinvointia tukevaan esimiestyöhön. 

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Pohjois-Pohjanmaa_ja_Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Meneillään olevat hankkeet

SoteNoste - PK-yrittäjän tuki muutoksessa
http://hyvatyoelama.fi/pohjoispohjanmaa/hanke6/
Tämän hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointialan suuri rakennemuutos, joka johtuu väestön ikääntymisestä, palveluiden digitalisaatiosta, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa.

POTKUA - Pelistä potkua porukalla tekemiseen
Hankkeen tavoitteena on PK-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen. Tämä toteutetaan osallistamalla yritysten henkilökunta kehittämään toimintaa asiakaskeskeiseksi jatkuvan parantamisen toimintamallilla.

Digimuutoksen johtaminen
http://www.nihak.fi/fi/digimuutoksen-johtaminen/
Hankkeen tavoitteena on työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen parantaminen pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin.

Kasvun kartta
https://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/a/yritysten-kasvupalvelut-610368
Hankkeen tarkoituksena on hyvinvointia lisäämällä ja tuottavuutta parantamalla tukea pk-yritysten kasvua ja työllistymistä. Hankkeen osalliset saavat kasvun tuekseen kartan, jonka perusteella yritys voi suunnitelmallisesti kasvaa ja kehittyä. Tavoitteena on helpottaa myös ns. kohtaanto-ongelmaa, joka on ajankohtainen Pohjois-Pohjanmaalla.

Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyokykya-sote-yrittajalle/
Hankkeen tavoitteena on
 1. vahvistaa sote-alan yrittäjien työhyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalla
 2. lisätä työn fyysisten ja psykososiaalisten (ml. kognitiivisten ja eettisten) kuormitustekijöiden hallintaa
 3. edistää yrittäjien hyvää työkykyä ja työkyvyn lukutaitoa
 4. edistää hyvien ratkaisujen käyttöön ottoa etenkin alueen pienimmissä yrityksissä.

KAUHA - Ammattikeittiöiden parhaat käytännöt ja hiljainen tieto tuottamaan
https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/tyon_kehittaminen_ja_tuottavuus/kauha
Hanketoimenpiteiden päätavoitteena on parantaa yritysten työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. Kohderyhmänä ovat ammattitaitoista työvoimaa tarvitsevat yritykset ja niiden henkilöstö. Hanketoimenpiteet tukevat myös osatyökykyisten henkilöiden ja ammattitaitoisen maahanmuuttajaväestön valmiuksia työskennellä alalla vallitsevien käytänteiden mukaisesti ja helpottavat työyhteisöön sopeutumista.

PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia
Hankkeessa hyödynnetään positiivisen organisaation PRIDE-mallia (Cheung, 2014; Wenström, Uusiautti, & Määttä, 2018) pk- ja mikroyritysten sekä julkisorganisaatioiden johtamisen ja organisoinnin kehittämisessä, tarkoituksena edistää työhyvinvointia, työn imua sekä tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY)
Hankkeen yleisenä tavoitteena on mikro- ja yksinyrittäjien työkyvyn sekä yrityksen tuottavuuden parantuminen. Yrityksen tuottavuus on yhteydessä sen kilpailukykyyn ja uudistumiseen. Hankkeen avulla pyritään siihen, että mikroyrittäjät pystyvät erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa parempaan itsensä johtamiseen, työkykynsä säilyttämiseen ja parantamiseen.

Rahoituskauden hankkeet: http://bit.ly/Hankkeet_Pohjois-Pohjanmaa