tiistai 27. kesäkuuta 2017

Työelämää kehitetään yhdessä - ESR ja Työelämä 2020

Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että suomalainen työelämä on Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Strategian mukaisesti hyvän työelämän edellytyksenä nähdään kilpailukykyiset, hyvin toimivat työpaikat, jotka pystyvät luomaan uutta työtä. Hyvän työelämän peruspilarit ovat innovoinnin ja tuottavuuden, luottamuksen ja yhteistyön, osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Strategian keskeinen näkökulma on kehittää työelämän laatua ja tuottavuutta samanaikaisesti.
Suomessa työelämää kehitetään työelämätoimijoiden yhteistyönä laajassa Työelämä 2020 -verkostossa ja ESR- hankerahoituksella.

Alueverkostot ovat merkittävä toimijataho työelämästrategian toimeenpanossa ja jalkauttamisessa työpaikkatasolle asti. Niiden tehtävä on tukea alueen työpaikkoja ja yrityksiä uudistumiseen ja kestävään kasvuun toimintaympäristön muutoksessa. Alueverkosto kokoaa työelämän eri toimijat yhteistyöhön tarjoten alueensa työpaikoille laaja-alaisesti tietoa, tukea sekä tarvittavat palvelut ja työkalut toimintatapojen kehittämiseksi.

EU:n rakennerahastovaroilla osarahoitettujen kehittämishankkeiden koordinoinnista vastaa Hämeen ELY-keskuksen hallinnoima Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke. Yhteistyö on mahdollistanut hanketoiminnan kattavuuden koskemaan sekä kunta-alaa, järjestöjä että mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittämistoiminnan valtakunnallisesti.

Työelämästrategian ulottuvuuksia on voitu kohdistaa kehittämistoiminnasta nousseisiin erityispiirteisiin ja syventää ESR-hankkeilla tehtävää kehittämistyötä täydentämään Työelämä 2020-tavoitteiden toteutumista valtakunnallisesti. Yritystarpeiden tunnistamisessa ja uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ESR- hankkeet ovat avainasemassa. Hankkeissa on mahdollista kokeilla erilaisia johtamiseen, osaamisen kehittämiseen tai tuottavuuteen liittyviä toimintamalleja ketterästi ja nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joista muutkin voivat hyötyä.

Työelämä 2020 -alueverkostot ovat järjestäneet vuoden 2016 syksystä lähtien suuraluetilaisuuksia yhdessä ESR-kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden kanssa. Tilaisuuksiin on kutsuttu alueiden eri työelämätoimijoita suuntaamaan toimintaa työelämän murrokseen ja siihen liittyvien eri mahdollisuuksien generoimiseen työpaikoille.

Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet ovat mahdollistaneet valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön syventymistä sekä tiivistäneet hankkeiden ja työelämätoimijoiden keskinäistä vuoropuhelua. Kaikkien kehittämistoimijoiden yhteinen tavoite on edistää Suomeen Euroopan paras työelämä vuoteen 2020 mennessä. Tämä visio on mahdollista saavuttaa yhdessä toimien ja ESR- hankkeiden tuomaa vipuvoimaa hyödyntäen.


Projektipäällikkö Minna Issakainen ja Työelämä 2020-hankkeen erityisasiantuntija Sari Eskola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti