maanantai 6. maaliskuuta 2017

Uusia avauksia mikro- ja pk-yritysten työelämän kehittämiseen ESR-rahoituksella


Valtakunnallisessa ESR toimenpidekokonaisuudessa Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä aloittaa vuonna 2017 kahdeksan uutta hanketta.

Pitkään jatkunut haastava taloustilanne näkyy mikro- ja pk-yritysten toiminnassa, tavoitteissa ja strategioissa sekä heijastuu alenevana tuottavuutena, kun tutkimus, kehitys ja innovaatio -toiminta hiipuu tai pysähtyy. Aktiivisen tuottavuuden kehittämisen ja laajentamisen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamisen toimenpiteisiin tarvitaankin tässä tilanteessa uusia innovatiivisia avauksia. Pienten yritysten heikommat taloudelliset ja aikaresurssit vaativat fokusoimaan kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Kehittämistoiminnalta edellytetään entistä tehokkaampaa kohdentumista ja tuotantoon integroituja, ketteriä ja yrityskohtaisesti räätälöitäviä menettelyjä.

 

Fokuksessa maatalousyrittäjät
DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin tukemiseksi -hankkeessa kehitetään maatalousyrittäjien työhyvinvointia hyödyntäen toimintatapoja, jotka ovat muilla toimialoilla jo osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi tuettaessa samanaikaisesti työhyvinvointia ja yrityksen tuloksellisuutta. Pääteemoja ovat dialoginen, yhteistoiminnallinen kehittäminen ja johtaminen, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä verkostoyhteistyö. Kehittämistyötä toteutetaan yrityskohtaisina kehittämistapaamisina sekä alueellisten ja valtakunnallisten työpajojen sarjana. Hanketta toteuttavat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Pienten yritysten iskukyky kuntoon
 
PISKU – Pienikin iskussa -hankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla yhteistoiminnallisesti työn tekemisen tapoja verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja yritysten eri henkilöstöryhmien osaamista aktivoivaksi. Osaaminen ei asu vain johtamisessa, vaan koko henkilöstön panos on saatava aikaisempaa paremmin käyttöön. Omaehtoinen työn muotoilu on uusi näkökulma, joka yhdistää työn hallinnan ja kehittämisen työhyvinvointiin. Työn muotoilun sekä työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi toimintaa ja yhteistyötä edistävän alustan avulla hanke tukee mukana olevia mikro- ja pk-yrityksiä verkostoitumisessa ja yhteistyön lisäämisessä. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Vaasan yliopisto.

 
Sote-uudistus tulee – oletko valmis?

SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushankkeessa luodaan alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja, kehitetään monipuolista osaamista sote-alan yrityksissä ja järjestöissä sekä mahdollistetaan yhteistyö erilaisten yritysten kesken. Kaksivuotinen hanke pureutuu myös sote-rakenneuudistuksen haasteisiin ja tarjoaa navigointiapua yrityksille ja järjestöille tulevassa SOTE-palvelujärjestelmän uudistuksessa.

Hankkeessa syntyy digitaalinen navigaattori, joka sisältää yrityksille ja järjestöille välineitä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseen. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi uudenlaiset laadukkaat palvelut, yhteistyöverkostot yritysten ja järjestöjen kesken alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä osaamista lisäävä valmennuspaketti. Hanketta toteuttavat Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulut, Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry ja Opintokeskus Sivis.

 
Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä -hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja siihen, kuinka pk-yritykset voivat hyödyntää uusia ja tuottavampia rekrytointikäytäntöjä sekä osaamisen ja oppimisen kehittämisen malleja. Nämä ratkaisut kehittävät yritysten tuloksellisuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia. Avaintoimenpiteitä ovat yrityskohtaiset alkukartoitukset ja niiden pohjalta toteutettavat ryhmäkohtaiset kehittämistyöpajat: rekrytoinnin väylät ja välineet, urakehitys ja osaamisen kehittäminen sekä uudistumiskyvykkyys. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yritysklinikoita, joiden tarkoituksena on varmistaa ryhmäkohtaisten kehittämistyöpajojen sisältöjen vieminen yritysten arkeen. Hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja Lappeenrannan teknillisen yliopisto.

Hot Potato – digitalisaation ja työhyvinvoinnin kuumat perunat
Pienessä yrityksessä on vaikeaa tunnistaa suuresta palveluvalikoimasta juuri niitä toimenpiteitä tai työkaluja, jotka parhaiten auttaisivat sitä akuutissa tilanteessa. Tässä tilanteessa avainasia on tunnistaa ne työprosessien ja liiketoiminnan kehityskohteet (”Hot Potatoes”), joiden toteuttaminen tai pilotointi nopeasti ja onnistuneesti on tosiasiassa mahdollista pk-yrityksen käytössä olevilla resursseilla.

Hot Potato -hanke nostaa esiin digitalisaation ja työhyvinvoinnin ”kuumat perunat” yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on aikaansaada osuvampi ja vaikuttavampi muutoshaasteiden ratkaisumalli pk-yrityksiin. Nopeiden kokeilujen ja kehityssalkkumallin tavoitteena on innostaa ja motivoida yritysten henkilöstö ja johto yhteistoiminnalliseen kokeilukulttuuria hyödyntävään pitkäjänteiseen, systemaattiseen ja mielekkäällä tavalla kohdennettuun kehitystyöhön. Tuottavuuden kasvua ja työhyvinvoinnin vahvistumista tavoitellaan hyödyntämällä kehityksen vipuvarsina digitalisaatiota, pelillistämistä ja tietojohtamista. Tulokset suhteutetaan pk-yrityksen nykytilanteeseen ja muutoskykyyn: pienikin muutos voi olla tärkeä ensimmäinen askel. Ilman tietoa toimivista ja ei-toimivista ratkaisuista ei voi ottaa kehitysaskelia oikeaan suuntaan. Hot Potato-hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun yliopisto.

 

Tuottavuutta ja työhyvinvointia logistiikkatyön digitalisaatiolla
Logistiikka- ja erityisesti varastotoiminnoissa on käynnissä voimakas työtehtävien ja työvoiman käytön muutosprosessi, joka vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan. TuotTo – Tuottavat toimintamallit -hankkeessa keskitytään erityisesti mikro- ja pk-yritysten logistiikkatoimintojen digitalisaation tukemiseen kehittämällä työtä ja työprosesseja sekä lisäämällä yksilön ja työyhteisön voimavaroja muutoksessa. Keskeisenä lähtökohtana on yksilöiden tukeminen muutoksessa: heidän tarpeidensa tunnistaminen sekä heidän osallistumisensa tukeminen niin työnsä, työprosessien kuin koko yrityksenkin kehittämiseen.

Kehittämishankkeen yhteistyöyrityksiksi haetaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tulevaisuuden työtä alan murroksessa. Yrityksiä tuetaan arvioimaan nykytilanteensa mm. työhyvinvoinnin, työ- ja toimintaympäristön, tuottavuuden sekä digi-valmiuksiensa näkökulmista, ja laatimaan sen pohjalta kehittämissuunnitelman. Yritykset saavat tukea myös kehittämissuunnitelman toteuttamiseen. Hanketta toteuttavat TTS Työtehoseura, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, TIEKE ja Työterveyslaitos.

Raksavirtaa laittaa työmaan virtaamaan
Raksavirtaa - Virtauttamalla tuottavaa hyvinvointia korjausrakennustyömaille -hankkeen päätavoitteena on tehostaa korjausrakennustyömaiden toimivuutta ja turvallisuutta, alan yritysten työn tuottavuutta ja työntekijöiden työssä jaksamista. Pääfokus on aliurakointia tekevissä mikro- ja pk-yrityksissä.

Aliurakoitsijoiden eli eri yritysten työntekijöiden koordinointi yhteisellä rakennustyömaalla on haasteellista. Huonosti aikataulutettu tai muuten heikosti suunniteltu kokonaisuus aiheuttaa haittaa sekä työn onnistumiselle ja toteutuksen nopeudelle että pää- ja aliurakoitsijoiden tuottavuudelle ja työntekijöiden työhyvinvoinnille ja työturvallisuudelle.

Hankkeessa kehitetään rakennustyömaan toimintaa Lean-ajattelun mukaisesti ja luodaan nykytilanteen analyysin ja verkostoyhteistyön pohjalta virtautetun työmaan muunneltavissa oleva malli, joka testataan työmailla. Hanketta toteuttavat TTS Työtehoseura ja Tampereen teknillinen yliopisto TTY. Mukana kumppaneina ovat Rakennusteollisuus ry, Rakennusliitto ry sekä Consti Oy.

Mallia soveltamalla saadaan korjausrakennustyömaille paljon etuja: työmaan toiminta nopeutuu, keskeneräinen tuotanto vähenee, ongelmakohdat tulevat esiin ajoissa, tuotanto on aikataulullisesti ennustettavaa ja siten kaikkien toiminta tehostuu. Logistiikka perustuu tarpeen mukaiseen ja hyvin aikataulutettuihin toimituksiin, mikä mahdollistaa siistimmän ja turvallisemman työpaikan. Materiaalien tarve on myös hallinnassa eikä työmaa tuota ylimääräistä jätettä.

Kevyesti kasvuun –hanke kutsuu mikro- ja pk-yrityksiä oman toiminnan kehittämiseen nopeiden kokeilujen avulla

Kevyesti kasvuun – Yrityksen sisäisellä Startup –ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää– hankkeessa kehitetään innovointia ja yrityksen toimintaa yhdessä johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Lähikehittämisen avulla yritysten toimintaan tuodaan Lean Startup -ajattelu- ja toimintamalli, jossa rakennetaan yhteinen visio tai innovaatio sekä arvioidaan, analysoidaan ja opitaan prosessitoteutuksen onnistumista yhdessä. Kun tehdään nopeita kokeiluja eri osa-alueilla ja mitataan heti kokeilun vaikuttavuutta, osallistuja saa konkreettista näyttöä kehittämisen hyödyistä.

Lean Startup -prosessissa yritys ottaa hallittuja pieniä riskejä ja oppii niistä testaamalla nopeasti ideoiden toimivuutta käytännössä. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti tiimityöhön, vastuunjakoon ja tehokkaaseen matalan kynnyksen resurssien käyttöön myös yrityksen ulkopuolelta. Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, jotka tuottavat palveluita, valmistava teollisuus (joka haluaa tuottaa palvelua tuotteen ympärille), sekä logistiikka-alan yritykset. Hanketta toteuttavat TTY-säätiö, osatoteuttajina Turun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Lisätietoja hankkeista Rakennerahastotietopalvelusta: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti